Zakonska podlaga izdelave pravilnikov
Zakon o o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma

Ocena tveganja za pranje denarja in financiranje terorizmaZakon o varstvu osebnih podatkov in Splošna uredba (GDPR)

Dokumentacija za varstvo osebnih podatkov
Pravilnik o izvajanju videonadzora
Pravilnik o sledilnih napravah v službenih vozilihZakon o varnosti in zdravju pri delu

Pravilnik o ukrepih v primeru naslija tretjih oseb
Promocija zdravja na delovnem mestu
Pravilnik o prepovedi dela pod vplivom alkohola, drog in drugih prepovedanih substancZakon o poslovni skrivnosti

Pravilnik o varovanju poslovne skrivosti

Zakon o delovnih razmerjih

Sistemizacija delovnih mest
Pravilnik o delovnih razmerjih
Pravilnik o plačah
Pravilnik o delovnem času
Pravilnik o letnem dopustu
Pravilnik o opravljanu dela na domu
Pravilnik o prepovedi mobinga
Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov
Pravilnik o uporabi službenih vozil
Pravilnik o službenih potovanjih
Pravilnik o izobraževanju
Pravilnik o napredovanju zaposlenih
Pravilnik o disciplinski in odškodninski odgovornostiZakon o računovodstvu

Pravilnik o računovodstvu
Pravilnik o blagajniškem poslovanju
Pravilnik o popisu sredstev in obveznosti